• Gratis verzending in Nederland & België
  • Marktleider in toepasbare laboratoriumdiagnostiek
  • Wetenschappelijk bewezen informatie
  • Jaarlijks meer dan 250.000 testevaluaties
  • Voedingssupplementen van hoogwaardige kwaliteit
  • Beschikbaar in 20 landen

Herroepingsrecht

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming kort samengevat Algemene informatie

De volgende informatie geeft een algemeen overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die in onderstaande tekst wordt beschreven.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Hun contactgegevens kunt u vinden in de paragraaf “Opmerking over de verantwoordelijke instantie” van deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden in de eerste plaats verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming door onze IT-systemen geregistreerd wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaoproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens? 

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een vlekkeloze dienstverlening van de website te garanderen. Ander gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens? 

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te krijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om de correctie of wissing van deze gegevens te vragen. Indien u toestemming heeft verleend voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. Bovendien heeft u in bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Hierover en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u zich op elk moment tot ons wenden.  

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma's. Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting

Shopify

We hosten onze website op Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna: “Shopify” genoemd). Shopify is een tool voor het maken en hosten van websites. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Shopify uw IP-adres, evenals informatie over het apparaat dat u gebruikt en uw browser. Shopify analyseert ook bezoekersaantallen, bezoekersbronnen en klantgedrag, en genereert gebruikersstatistieken. Wanneer u een aankoop doet op onze website, verzamelt Shopify ook uw naam, e-mailadres, verzend- en factuuradres, betalingsgegevens en andere informatie die dat zijn gerelateerd aan de aankoop (bijv. telefoonnummer, aantal transacties, enz.). Voor de analyse slaat Shopify cookies op in uw browser. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Shopify: https://www.shopify.com/legal/privacy Het gebruik van Shopify is gebaseerd op Art.6 lid 1 sub f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om onze website zo betrouwbaar mogelijk te presenteren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. 

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten.Dit is een overeenkomst vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert, dat deze de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze aanwijzingen en overeenkomstig de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie  

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring. Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Tevens wordt toegelicht op welke wijze en voor welke doeleinden dit gebeurt. Wij wijzen erop, dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is onmogelijk.  

Informatie over de verantwoordelijke instantie 

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is: 
Cerascreen GmbH
Güterbahnhofstrae 16
19059 Schwerin
Duitsland
Telefoon: +49 385 3936322 2 
E-mail: fragen@cerascreen.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (zoals namen, e-mailadressen, enz.) beslist. 

Opslagduur

Voor zover in deze privacyverklaring geen specifieke opslagdperiode wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens in ons bezit totdat het doel van de gegevensverwerking vervalt. Indien u een gerechtvaardigd verwijderingsverzoek indient of een toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in laatstgenoemd geval vindt de wissing plaats nadat deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Functionaris gegevensbescherming

Voor ons onderneming hebben we een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. 
externer Datenschutzbeauftragter DSBOK

Oliver Krause 
Telefoon: 06144 402197 

E-mail: cerascreen@dsbok.de

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van ondernemingen gevestigd in de VS of overige volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming niet veilig derde landen. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. Wij willen u erop wijzen dat in deze landen geen gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, analyseren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor monitoringdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten. 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onverlet.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in bijzondere omstandigheden alsmede tegen directe reclame (Art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP GOND VAN ART. 6 LID. 1 SUB. E OF F AVG GESCHIET, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE DESBETREFFENDE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, VINDT U IN DIT PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANWIJZEN, DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OVERTREFFEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTVORDERING (OVEREENKOMSTIG ART. 21 LID. 1 AGV). ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT RRECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE U BETREFFEN VOOR DERGELIJKE RECLAME DOELEINDEN; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING, VOOR ZOVER HET VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECT- RECLAMEDOELEINDEN (OVEREENKOMSTIG ART. 21 LID. 2 AVG).  

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de locatie van de vermeende overtreding. Het recht van beroep geldt onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerde verwerken, in een gangbare, machineleesbaar formaat aan uzelf of aan een derde partij over te laten dragen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.   

SSL- of TLS- versleuteling  

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt, te beschermen, gebruikt deze site een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding in de adresregel van uw browser wanneer deze van “http://” in “https://” verandert en aan het slotpictogram in uw browserbalk. Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als er een verplichting bestaat om ons na het sluiten van een betaalde overeenkomst uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso) te verstrekken, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking. Het betalingsverkeer met de gebruikelijke betaalmethoden (Visa/MasterCard, automatische incasso) vindt uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS verbinding. U herkent een versleutelde verbinding in de adresregel van uw browser wanneer deze van “http://” in “https://” verandert en aan het slotpictogram in uw browserbalk. Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

U heeft binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloos informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de verwerking en, eventueel, het recht op hun correctie of wissing. Hierover en over andere vragen over persoonsgegevens kunt u op elk moment contact met ons opnemen. 

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hierover kunt u op elk moment contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:  Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Gedurende de duur van de controle heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig verliep/verloopt, kunt u in plaats van de wissing de beperking van de verwerking van de gegevens vragen. Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de uitoefening, onderbouwing of instelling van een rechtsvordering, heeft u het recht om in plaats van de wissing de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Als u bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG, moet er een afweging worden gemaakt tussen uwe en onze belangen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van hun opslag - alleen met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of voor redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.   

Bezwaar tegen reclame-e-mails 

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet expliciet gevraagd reclame en informatiemateriaal. De websitebeheerder behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om juridische acties te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails. 

4. Gegevensverzameling op deze website 

Cookies

Onze website maakt gebruik van de zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd. In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van derden te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten). Cookies hebben verschillende functies. Een aantal cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag analyseren of om advertenties weer te geven. Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of voor het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (functionele cookies, bijv. winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden overeenkomstig Art. 6 lid. 1 sub. f AVG opgeslagen, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Indien een toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, vindt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (Art. 6 lid 1 sub. a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in specifieke gevallen toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd,  kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Als cookies gebruikt worden door derden ondernemingen of voor analysedoeleinden, zullen we u hierover specifiek informeren in het kader van deze privacyverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen. 

Toestemming met Cookiebot 

Onze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze te documenteren in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna “Cookiebot” genoemd). Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding gemaakt met de Cookiebot-servers om uw toestemming en andere verklaringen met betrekking tot het gebruik van cookies te verkrijgen. Vervolgens slaat Cookiebot een cookie op in uw browser om u de verleende toestemmingen of hun intrekking toe te wijzen. De op deze manier verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te wissen, de Cookiebot-cookie zelf verwijdert of het doel van de gegevensopslag vervalt. Dwingende wettelijke opslagverplichtingen blijven onverlet. Cookiebot wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 lid 1 sub. c AVG.  

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten. Dit is een overeenkomst vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert, dat deze de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze aanwijzingen en overeenkomstig de AVG.

Serverlogbestanden 

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn: 
Browsertype en browserversie
Gebruikt besturingssysteem
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijd van het serververzoek
IP-adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Het verzamelen van dergelijke gegevens is gebaseerd op Art. 6, lid 1, sub f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - daarom moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier 

Als u ons verzoeken stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het formulier, inclusief de daarin vermelde contactgegevens, door ons opgeslagen voor de afhandeling van het verzoek en voor eventuele vervolgverzoeken. Wij geven deze informatie niet zonder uw toestemming door.  De verwerking van deze gegevens wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 lid 1 sub b AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de nakoming van een overeenkomst of vereist is voor het uitvoeren van precontractuele activiteiten. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons rechtmatig belang bij de doeltreffende afhandeling van de aan ons verzonden verzoeken (Art. 6 lid 1 sub f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 lid 1 sub a AVG) indien gevraagd. De gegevens die u in het contactformulier invult blijven in ons bezit totdat u ons vraagt om deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag ervan vervalt (bijv. na afhandeling van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen - blijven onverlet.  

Vragen per e-mail, telefoon of fax 

Als u via e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit afgeleide persoonsgegevens (naam, verzoek), ten behoeve van de afhandeling ervan door ons opgeslagen en verwerkt. Wij geven deze gegevens niet zonder uw toestemming door. De verwerking van deze gegevens wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 lid 1 sub b AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de nakoming van een overeenkomst of vereist is voor het uitvoeren van precontractuele activiteiten. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons rechtmatig belang bij de doeltreffende afhandeling van de aan ons verzonden vragen (Art. 6 lid 1 sub f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 lid 1 sub a AVG) indien gevraagd. De gegevens die u in het contactformulier invult blijven in ons bezit totdat u ons verzoekt om deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag ervan vervalt (bijv. na afhandeling van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen - blijven onverlet. 

Registratie op deze website

Om gebruik te kunnen maken van de extra functies op onze website moet u zich registreren. De hiervoor ingevoerde gegevens gebruiken we uitsluitend ten behoeve van het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden verstrekt. Zo niet, dan zullen we de registratie weigeren. Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld van het aanbod of voor technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het bij de registratie vermelde e-mailadres gebruiken om u langs deze weg te informeren. De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens geschiedt ten behoeve van de uitvoering van de door de registratie gerechtvaardigde gebruiksrelatie en eventueel voor het aangaan van nieuwe overeenkomsten (Art. 6 lid 1 sub. b AVG). De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden vervolgens gewist. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet. 

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops 

Als u tijdens of na uw bestelling door een bijbehorend selectievakje te activeren of op een daarvoor bestemde knop te klikken ons hiertoe uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, zullen we uw e-mailadres doorgeven aan Trusted Shops GmbH, SUbbelrather Str.15C, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u een e-mail kunnen sturen om u te herinneren aan de mogelijkheid om een ​​beoordeling van uw bestelling in te dienen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactgegevens of rechtstreeks naar Trusted Shops.  

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge 

Om ons Trusted Shops kwaliteitsmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen te tonen, alsmede voor het aanbieden van de Trusted Shops producten aan kopers na een bestelling is op deze website het Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.  Dit is om onze, in het kader van een belangenafweging prevalerende, rechtmatige belangen in een optimale vermarkting van ons aanbod te beschermen. De Trustbadge en de daarmee gepromote diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Keulen. Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider omvat en de opvraging registreert. Deze inloggegevens worden niet verwerkt en uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de website automatisch overschreven. Andere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops overgedragen, indien u na het plaatsen van een bestelling besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of u zich al hebt geregistreerd voor het gebruik ervan. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing. Met alle in deze privacyverklaring genoemde ondernemingen hebben wij een orderverwerkingscontract afgesloten en implementeren de strenge voorschriften van de Duitse Gegevensbeschermingsautoriteiten volledig.

5. Sociale media

Twitter-plug-in 

Op deze website zijn Twitter-servicefuncties geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Door het gebruik van Twitter en de functie “Retweet”, worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en gedeeld met andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens doorgegeven aan Twitter. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieders van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Twitter.  Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/de/privacyDe Twitter-plug-in wordt gebruikt overeenkomstig Art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op de sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 sub a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u op: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.htmlU kunt uw instellingen voor gegevensbescherming op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings

6. Analysetools en reclame

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een onlineadvertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden als de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (keyword targeting). Bovendien kunnen op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) gerichte advertenties worden getoond (targeting van doelgroepen). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door na te gaan welke zoektermen ertoe hebben geleid dat onze advertenties werden weergegeven en hoeveel advertenties tot de desbetreffende views hebben geleid. Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op Art. 6, lid 1, sub f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang op een zo effectief mogelijk vermarkting van zijn serviceproducten. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Twitter Ads

Aard en omvang van de verwerking

Op onze website hebben we Twitter Ads geïntegreerd. Twitter Ads is een service die wordt aangeboden door Twitter Inc. om aan gebruikers gerichte advertenties te tonen. Twitter Ads maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. Twitter Ads verzamelt informatie over bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van de advertentie te optimaliseren. Bovendien toont Twitter Ads gerichte advertenties op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiekenmerken zoals uw user-agent worden aan de provider doorgegeven. Als u bij een Twitter Inc. service geregistreerd bent, kan Twitter Inc. het bezoek aan uw account linken. Ook als u niet bij Twitter Inc. bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres en andere identificatiekenmerken te weten komt en opslaat. In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Twitter Ads, Twitter Inc., San Francisco, VS. 

Doel en rechtsgrond

Wij verwerken uw gegevens met behulp van Twitter Ads voor de optimalisering van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 sub. a AVG.

Opslagduur 

Wij kunnen de specifieke opslagduur niet beïnvloeden, want wordt door Twitter Inc bepaald. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Twitter Ads: https://twitter.com/de/privacy

ADITION Adserving & Targeting 

Aard en omvang van de verwerking

We gebruiken de ADITION Adserving & Targeting-service van ADITION technologies AG, Oststraße 55, 40211 Düsseldorf, Duitsland, om met behulp van targetingtechnologieën specifieke en relevante advertenties aan gebruikersgroepen te tonen. Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. Deze profielen kunnen doorgaans niet met u als natuurlijk persoon worden samengevoegd, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentering bij het tonen van advertenties.

Doel en rechtsgrond  

Wij verwerken gegevens met behulp van ADITION adserving & targeting voor de optimalisering van onze reclamecampagnes en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 sub. a AVG.

Opslagperiode

Wij kunnen de specifieke opslagduur niet beïnvloeden, want wordt door ADITION technologies AG bepaald. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van ADITION Adserving & Targeting: https://www.adition.com/datenschutz.  

Google DoubleClick

Deze website maakt gebruik van Google DoubleClick-service. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna “DoubleClick” genoemd). DoubleClick wordt gebruikt om op uw interesses gebaseerde advertenties te tonen in het gehele advertentienetwerk van Google. Met behulp van DoubleClick kunnen de advertenties worden afgestemd op de interesses van de betreffende bezoekers. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld getoond worden in de zoekresultaten van Google of in advertentiebanners die zijn gekoppeld aan DoubleClick. Om gepersonaliseerde advertenties aan gebruikers te kunnen tonen, moet DoubleClick de respectievelijke bezoeker herkennen om deze bezochte websites, views en andere informatie over gebruikersgedrag aan hem te kunnen linken. Hiervoor gebruikt DoubleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting). De verzamelde informatie wordt samengevoegd tot een pseudoniem gebruikersprofiel om gepersonaliseerde advertenties aan de betreffende gebruiker te tonen. Google DoubleClick wordt gebruikt met het oog op doelgerichte reclame. Dit is een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 lid 1 sub f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), geschiet de verwerking uitsluitend op basis van Art. 6 lid 1 sub a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Meer informatie over mogelijke bezwaren tegen de door Google getoonde advertenties vindt u op de volgende links: https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated 

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens 

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de houder bent van het opgegeven e-mailadres en  dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Voor de afhandeling van de nieuwsbrief maken wij gebruik van nieuwsbriefdienstverleners, die hierna worden vermeld. 

MailChimp met gedeactiveerd prestatiemeting

Voor het verzenden van de nieuwsbrieven deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp. De dienstverlener is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS. MailChimp is een dienst waarmee onder andere de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd. Als u gegevens invoert voor het abonnement op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. We hebben de succesmeting bij Mailchimp gedeactiveerd, dus Mailchimp zal uw handelwijzen bij het openen van onze nieuwsbrief niet evalueren. Als u niet wenst dat uw gegevens worden overgedragen aan Mailchimp, moet u zich voor de nieuwsbrief afmelden. Hiervoor stellen wij in elk nieuwsbriefbericht een passende link ter beschikking. De gegevensverwerking geschiet op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1sub a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocedures blijft door de intrekking onverlet. De gegevens die u aan ons heeft verstrekt voor het abonnement op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen tot u uitschrijving van de nieuwsbrief en na annulering van de nieuwsbrief uit de nieuwsbriefdistributielijst gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven hierdoor onverlet. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u op: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/  en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Na uw uitschrijving van de nieuwsbriefdistributielijst, wordt uw e-mailadres bij ons of bij de nieuwsbriefdienstverlener eventueel op een lijst geregistreerd om toekomstige verzendingen te voorkomen. De gegevens van de lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij de naleving van de wettelijke vereisten voor het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 lid 1 sub f AVG). De registratie op de lijst is voor onbepaalde duur. U kunt bezwaar maken tegen de registratie, indien uw belangen zwaarder wegen dan onze rechtmatige belangen. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van MailChimp:  https://mailchimp.com/legal/terms 

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten. Dit is een overeenkomst vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert, dat deze de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze aanwijzingen en overeenkomstig de AVG.

Deze website maakt gebruik van de diensten van Klaviyo voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is Klaviyo, Inc., 125 Summer St, Floor 6 Boston, MA 02111, VS. Klaviyo is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd. Als u gegevens invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van Klaviyo in de VS. Als u niet wilt dat uw gegevens aan Klaviyo worden doorgegeven, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor bieden wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link.De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en nadat u de nieuwsbrief uit de nieuwsbriefdistributielijst heeft uitgezet. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Details zijn hier te vinden: https://www.klaviyo.com/legal/dpa Nadat u bent verwijderd van de nieuwsbriefdistributielijst, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefserviceprovider worden opgeslagen op een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG). Opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen. Zie voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp op: https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice.

8. Plug-ins en hulpmiddelen

Bootstrap CDN 

Aard en omvang van de verwerking

Om de inhoud van onze website op een correcte wijze aan te bieden gebruiken we Bootstrap CDN. Bootstrap CDN is een service van Bootstrap, die op onze website als Content Delivery Network (CDN) fungeert. Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller beschikbaar te stellen met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, maakt u een verbinding met de Bootstrap-servers, waarbij uw IP-adres en eventueel browsergegevens zoals uw user-agent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Bootstrap CDN te handhaven. 

Doel en rechtsgrond

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. omwille van een betrouwbare en efficiënte levering en optimalisering van ons online aanbod volgens Art. 6 lid 1 sub f AVG.

Opslagduur

Wij kunnen de werkelijk opslagperiode van de verwerkte gegevens niet beïnvloeden, het wordt bepaald door Bootstrap. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Bootstrap CDN: https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/.  

Google CDN

Aard en omvang van de verwerking 

Om de inhoud van onze website op een correcte wijze aan te bieden gebruiken we Google CDN. Google CDN is een service van Google Ireland Limited, die op onze website als Content Delivery Network (CDN) fungeert. Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller beschikbaar te stellen met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, maakt u een verbinding de servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, waarbij uw IP-adres en eventueel browsergegevens zoals uw user-agent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Google CDN te handhaven. 

Doel en rechtsgrond

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. omwille van een betrouwbare en efficiënte levering en optimalisering van ons online aanbod volgens Art. 6 lid 1 sub f AVG.

Opslagperiode

Wij kunnen de werkelijk opslagperiode van de verwerkte gegevens niet beïnvloeden, het wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Google CDN: https://policies.google.com/privacy

JSDelivr CDN

Aard en omvang van de verwerking

Om de inhoud van onze website op een correcte wijze aan te bieden gebruiken we JSDelivr CDN. JSDelivr CDN i is een service van Prospect One, die op onze website Content Delivery Network (CDN) fungeert. Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller beschikbaar te stellen met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, maakt u een verbinding de servers van Prospect One, Krolewska 65a, Krakau, Malopolskie 30-081, Polen, waarbij uw IP-adres en eventueel browsergegevens zoals uw user-agent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van JSDelivr CDN te handhaven. 

Doel en rechtsgrond

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. omwille van een betrouwbare en efficiënte levering en optimalisering van ons online aanbod volgens Art. 6 lid 1 sub f AVG.

Opslagperiode

Wij kunnen de werkelijk opslagperiode van de verwerkte gegevens niet beïnvloeden, het wordt bepaald door Prospect One. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van JSDelivr CDN: https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net

AB Tasty

Aard en omvang van de verwerking

Om zogenaamde A/B-tests op ons online aanbod uit te voeren gebruiken we AB Tasty van AB Tasty GmbH, Richmodstraße 6, 50667 Keulen, Duitsland. Daarbij worden gelijktijdig verschillende versies van ons online aanbod gepubliceerd en wordt beoordeeld welke van deze versies gebruiksvriendelijker is. Bij het testen van versies kunnen gegevens worden verzameld, zoals het besturingssysteem dat wordt gebruikt, de user-agent van de browser en het tijdstip van de oproep om het succes van de versie te bepalen. Er worden webtrackingtechnologieën gebruikt om de bovenstaande gegevens te linken aan de geteste versie van ons online aanbod. 

Doel en rechtsgrond

AB Tasty wordt gebruikt op basis van onze gerechtvaardigde belangen, d.w.z. omwille van de optimalisering van ons online aanbod overeenkomstig Art. 6, lid 1, sub f AVG.

Opslagduur

Wij kunnen de werkelijk opslagperiode van de verwerkte gegevens niet beïnvloeden, het wordt bepaald door AB Tasty GmbH. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van AB Tasty: https://www.abtasty.com/de/nutzungsbedingungen/

Shopify CDN

Aard en omvang van de verwerking 

Om de inhoud van onze website op een correcte wijze aan te bieden gebruiken we Shopify CDN. Shopify CDN is een service geleverd door Shopify, Inc., die op onze website als Content Delivery Network (CDN) fungeert, om de functionaliteit van andere Shopify, Inc.-services te garanderen. Over desbetreffende diensten vindt u in deze privacyverklaring een apart paragraaf. Dit onderdeel gaat alleen over het gebruik van het CDN. Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller beschikbaar te stellen met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, maakt u een verbinding de servers van Shopify, Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, waarbij uw IP-adres en eventueel browsergegevens zoals uw user-agent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en om de beveiliging en functionaliteit van Shopify CDN te handhaven. 

Doel en rechtsgrond

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. omwille van een betrouwbare en efficiënte levering en optimalisering van ons online aanbod volgens Art. 6 lid 1 sub f AVG.

Opslagduur

Wij kunnen de werkelijk opslagperiode van de verwerkte gegevens niet beïnvloeden, het wordt bepaald door Shopify, Inc. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Shopify CDN: https://www.shopify.com/legal/privacy

Github CDN

Aard en omvang van de verwerking 

Om de inhoud van onze website op een correcte wijze aan te bieden gebruiken we Github CDN. Github CDN is een service geleverd door GitHub Inc., die op onze website als Content Delivery Network (CDN) fungeert. Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller beschikbaar te stellen met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, maakt u een verbinding de servers van GitHub Inc., 88 Colin P Kelly Jr St San Francisco, CA 94107 United Staten, waarbij uw IP-adres en eventueel browsergegevens zoals uw user-agent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Github CDN te handhaven. 

Doel en rechtsgrond

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. omwille van een betrouwbare en efficiënte levering en optimalisering van ons online aanbod volgens Art. 6 lid 1 sub f AVG.

Opslagperiode

Wij kunnen de werkelijk opslagperiode van de verwerkte gegevens niet beïnvloeden, het wordt bepaald door GitHub Inc. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Github CDN: https://help.github.com/privacy

Shopify Checkout

Aard en omvang van de verwerking 

Op onze website hebben we componenten van Shopify Checkout geïntegreerd. Shopify Checkout is een service van Shopify, Inc. en biedt wereldwijd onlinebetalingsoplossingen. Als u Shopify Checkout als betaalmethode selecteert, worden uw gegevens die nodig zijn voor de betalingstransacties automatisch doorgegeven aan Shopify, Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada. In dit verband worden meestal de volgende gegevens verzameld: naam, adres, eventueel onderneming, e-mailadres, telefoonnummer en mobiel nummer en IP-adres.

Doel en rechtsgrond

Het gebruik van de dienst is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst, d.w.z. voor de verwerking van betalingstransacties overeenkomstig Art. 6 lid 1 sub b AVG.

Opslagperiode

Wij kunnen de werkelijk opslagperiode van de verwerkte gegevens niet beïnvloeden, het wordt bepaald door Shopify, Inc. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Shopify Checkout: https://www.shopify.com/legal/privacy.

Adobe Fonts//Adobe-lettertypen

Deze website gebruikt Adobe webfonts voor de uniforme weergave van bepaalde lettertype. Leverancier is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, Verenigde Staten (Adobe). Wanneer u deze website bezoekt, laadt uw browser de benodigde lettertypen rechtstreeks van Adobe, zodat deze op uw apparaat correct kunnen worden weergegeven. Daarbij maakt uw browser verbinding met de servers van Adobe in de VS. Hierdoor weet Adobe dat met uw IP-adres deze website is bezocht. Bij de levering van de lettertypen worden volgens Adobe geen cookies opgeslagen. De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd Art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van grafische vorm op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid 1 sub a AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u op: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.htmlU kunt meer informatie over Adobe Fonts vinden op: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.htmlU kunt het privacyverklaring van Adobe vinden op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html 

Talkable

Voor de uitvoering van ons verwijzingsprogramma gebruiken we de tool van Curebit, Inc. dba Talkable, 475 Valencia Street, 2nd Floor, San Francisco, California 94103, USA (hierna “Talkable” genoemd) en hebben Talkable opdracht gegeven om de persoonsgegevens te verwerken (Art. 28 AVG). Geschikte garanties voor de overdracht van persoonsgegevens aan Talkable in de VS zijn gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming in de zin van Art. 46, lid 5 AVG, die wij u op verzoek graag toezenden. Het privacyverklering van Talkable is beschikbaar op: https://www.talkable.com/privacyOm het verwijzingsprogramma uit te voeren en ervoor te zorgen dat eigenlijk maar bestaande klanten deelnemen aan het programma en alleen nieuwe klanten worden geworven, evenals voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, vooral om ons aanbod te verbeteren en interessanter voor u als gebruiker en klant te maken worden de e-mailadressen van onze bestaande klanten naar Talkable doorgegeven.  De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 lid1 sub f AVG. Zodra een klant deelneemt aan het verwijzingsprogramma, worden daarvoor andere gegevens zoals transactiegegevens, couponcode of bestelwaarde verwerkt, wij baseren de gegevensverwerking die daarna plaatsvindt dan ook op Art. 6 lid 1 sub b AVG en met betrekking tot het gebruik van cookies op Art. 6 lid 1 sub a AVG. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig en niet wettelijk of contractueel vereist, maar is noodzakelijk om deel te nemen aan het verwijzingsprogramma. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Deelname kan niet worden gegarandeerd als door handmatige browserinstellingen het Java-script bij de deelnemers of de cookies bij de nieuwe klanten zijn gedeactiveerd. Wij verwijderen uw persoonsgegevens die verband houden met de deelname uiterlijk één jaar na beëindiging van de deelname.  

Pijpaandrijving

We gebruiken Pipedrive als onze CRM-tool om contactgegevens te verwerken en op te slaan. Wanneer u contact met ons opneemt (via het contactformulier of e-mail), wordt de door de gebruiker verstrekte informatie verwerkt om het contactverzoek en de verwerking ervan in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG te verwerken. Om uw zorgen en berichten zo snel mogelijk te kunnen verwerken en beantwoorden, hebben we ons contactformulier gekoppeld aan onze Customer Relationship Management Tool (“CRM Tool”) Pipedrive. De gegevens die bij het invullen van het formulier worden verzonden, worden naar Pipedrive gestuurd en daar op Pipedrive-servers opgeslagen. We gebruiken het CRM-systeem Pipedrive van de provider Pipedrive OÜ op basis van onze legitieme belangen (efficiënte en snelle verwerking van gebruikersvragen, bestaand klantenbeheer, nieuwe klantenzaken), een besloten vennootschap opgericht naar de wetten van de Republiek Estland, met het adres Paldiski mnt 80 , Tallinn, 10617, Estland, ingeschreven in het Estse handelsregister onder code 11958539, en een dochteronderneming van Pipedrive US. Het privacybeleid van Pipedrive is hier beschikbaar: https://www.pipedrive.com/en/privacy.

9. e-commerce- en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover deze nodig zijn voor de rechtvaardiging, inhoudelijke invulling of wijzigingen in de rechtsverhouding (bestandsgegevens). Dit is gebaseerd op Art. 6 lid 1 sub b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of het nemen van precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens betreffende het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of af te rekenen. De verzamelde klantgegevens worden nadat de bestelling is voltooid of de zakelijke relatie is beëindigd gewist. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.   

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor webshops, handelaars en verzending van goederen

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden indien het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld aan de onderneming die belast is met de levering van de goederen of de kredietinstelling die belast is met de verwerking van betalingen. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet of alleen dan plaats, als u uitdrukkelijk daarvoor heeft toegestemd. Zonder uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. Grondslag voor gegevensverwerking is Art. lid 1 sub b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of het nemen van precontractuele maatregelen toestaat.

Betalingsdiensten

Op onze website integreren we betalingsdiensten van derde ondernemingen. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) door de betalingsdienstverlener verwerkt voor de betalingsafhandeling. Op deze transacties zijn de respectievelijke contract- en gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende dienstverlener van toepassing. De betalingsdienstverleners worden gebruikt op basis van Art. 6 lid 1 sub b AVG (contractverwerking) en in het belang van een zoveel mogelijk efficiënte, gemakkelijk en veilig betalingsproces (Art. 6 lid 1 sub f AVG). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 sub a AVG; Toestemmingen kunnen te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken. Op deze website gebruiken we de volgende betalingsdiensten/betalingsdienstverleners: 

PayPal

De dienstverlener van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal” genoemd). De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-fullMeer informatie vindt u in de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Apple Pay

De betalingsdienstverlener is Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, VS. De privacyverklaring van Apple vindt u op: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/

Stripe 

De dienstverlener voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna “Stripe” genoemd). De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u op: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulationMeer informatie hierover kunt u lezen in de privacyverklaring van Stripe op de volgende link: https://stripe.com/de/privacy

Directe overboeking

De dienstverlener van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna: “Sofort GmbH” genoemd). Met de procedure “directe overboeking” ontvangen we in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u heeft gekozen voor de betaalmethode “directe overboeking”, stuur dan de PIN en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee deze bij uw online bankrekening kan inloggen. Na het inloggen controleert Sofort GmbH automatisch uw rekeningsaldo en voert de overboeking naar ons uit met gebruikmaking de door u verstrekte TAN. Vervolgens stuurt deze ons direct een transactiebevestiging. Na het inloggen worden tevens uw omzet, de kredietlimiet van de rekening-courantfaciliteit en het bestaan ​​van andere rekeningen en hun reserves automatisch gecontroleerd. Naast de PIN en TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en uw persoonsgegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. De gegevens betreffende uw persoon zijn: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(en), e-mailadres, IP-adres en eventueel andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en fraudepogingen te voorkomen. Meer informatie over betaling met directe overboeking vindt u op de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html  en  https://www.klarna.com/sofort/

American Express

De dienstverlener van deze betalingsdienst is American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna “American Express” genoemd). American Express kan gegevens aan de moedermaatschappij in de VS overdragen. De gegevensoverdracht in de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules. Meer informatie vindt u op: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementingprinciples/.  Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html

MasterCard

De dienstverlener van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna “Mastercard” genoemd). Mastercard kan gegevens aan de moedermaatschappij in de VS overdragen. De gegevensoverdracht naar de USA is gebaseerd op de Binding Corporate Rules van Mastercard. Meer informatie vindt u op: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html  en https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf

VISA

De dienstverlener van deze betalingsdienst is Visa Europe Services Inc., London branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Groot-Brittannië (hierna “VISA” genoemd). Groot-Brittannië wordt beschouwd als een derde land dat veilig is volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat Groot-Brittannië een gegevensbeschermingsniveau heeft dat overeenkomt met het gegevensbeschermingsniveau in de Europese Unie. VISA kan gegevens aan de moedermaatschappij in de VS overdragen. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Meer informatie vindt u op: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilungzustandigkeitsfragenvoor-den-ewr.html.  Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html

10. Audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking

Voor de communicatie met onze klanten gebruiken we onder andere online conferentietools. De specifieke tools die we gebruiken staan ​​hieronder vermeld. Wanneer u video- of audioconferentie via internet met ons communiceert, worden uw persoonsgegevens door ons en de aanbieder van de betreffende conferentietool geregistreerd en verwerkt. De conferentietools verzamelen alle gegevens die u verstrekt/gebruikt voor het gebruik van de tools (e-mailadres en/of telefoonnummer). Bovendien verwerken de conferentietools de duur van de conferentie, begin en einde (tijdstip) van deelname aan de conferentie, aantal deelnemers en overige “contextuele informatie” in verband met het communicatieproces (metadata). De leverancier van de tool verwerkt verder alle technische gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de onlinecommunicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, type apparaat, type en versie besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding. Indien er binnen de tool inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of op een andere manier ter beschikking gesteld, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de toolleverancier. Dergelijke inhoud omvat in het bijzonder cloud-records, chat/instant messaging, foto's en video's die worden geüpload via voicemails, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens het gebruik van de service. Houd er rekening mee dat wij geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocessen van de gebruikte tools. Onze mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van het bedrijfsbeleid van de respectieve leverancier. Meer informatie over de gegevensverwerking door de conferentietools vindt u in de privacyverklaringen van de gebruikte tools, die we onder deze tekst hebben vermeld. 

Doel en rechtsgrond

De conferentietools worden gebruikt om met potentiële of bestaande contractpartners te communiceren of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (Art. 6 lid 1 sub b AVG). Bovendien dient het gebruik van de tools om de communicatie met ons of ons onderneming in het algemeen te vereenvoudigen en te versnellen (gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 lid 1 sub f AVG). Indien toestemming is gevraagd, wordt het gebruik van de desbetreffende tools gebaseerd op deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

Opslagduur

De gegevens die rechtstreeks door ons via de video- en conferentietools worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet. Wij hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens die door de exploitanten van de conferentietools voor eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de exploitanten van de conferentietools.

Gebruikte conferentietools

We gebruiken de volgende conferentietools:

Google Meet

Wij gebruiken Google Meet. De leverancier is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Meer informatie over de gegevensverwerking vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Orderverwerking

Met bovengenoemde leverancier hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten. Dit is een overeenkomst vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert, dat deze de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze aanwijzingen en overeenkomstig de AVG.

11. Eigen diensten

Omgaan Kandidatengegevens 

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die tijdens het sollicitatieproces worden verzameld. Wij garanderen dat het verzamelen, verwerken en gebruik van uw gegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw gerelateerde persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, nota’s tijdens sollicitatiegesprekken etc.), voor zover dit nodig is om te beslissen over de motivering van een arbeidsrelatie. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG volgens Duits recht (aanvang van een arbeidsverhouding), art. 6 lid 1 sub b AVG (algemene contractuele aankondiging) en – indien toestemming heeft gegeven – Art. 6 lid 1 sub a AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden alleen aan personen binnen ons bedrijf die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie doorgegeven. Ingeval van geslaagde sollicitatie worden de door u verstrekte gegevens op basis van § 26 BDSG en Art. 6 lid 1 sub b AVG voor de uitvoering van de arbeidsrelatie opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen.  

Opslagduur van de gegevens

Indien wij u geen vacature kunnen aanbieden, u een vacature weigert of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens op basis van onze legitieme belangen (Art. 6 lid 1 sub f AVG) tot 6 maanden vanaf de beëindiging van de sollicitatieprocedure (weigering of intrekking van de sollicitatie) bij ons te bewaren. Daarna worden de gegevens gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De opslag dient met name voor bewijsdoeleinden in het geval een gerechtelijk geschil. Indien blijkt dat de gegevens nodig zullen zijn na het verstrijken van de periode van 6 maanden (bijv. vanwege een dreigend of hangend gerechtelijk geschil), vindt wissing pas plaats wanneer het doel voor de verdere opslag vervalt. Indien u daartoe toestemming heeft gegeven (Art. 6 lid 1 sub a AVG) of wanneer wettelijke opslagverplichtingen de verwijdering verhinderen kan de bewaartermijn verleng worden.

Zelftesten en DNA-testen

Om bepaalde cerascreen-zelftests uit te voeren, moeten, om proceduretechnische redenen, naast de parameters die relevant zijn voor de aangeschafte test, ook andere meetwaarden worden verzameld. Deze gegevens worden gepseudonimiseerd en opgeslagen in het laboratorium, maar er vindt geen verdere analyse plaats. Dit geldt onder andere voor verschillende parameters van onze allergietests: IgE-antistoffen tegen tarwe en rogge, huisstofmijt, latex, pinda en hazelnoot, kattenepitheel en huidschilfers van honden. Bij de DNA-tests worden door het laboratorium om proceduretechnische redenen ook de genvarianten gebruikt die nodig zijn om de volgende tests te analyseren: DNA Metabolisme Test, DNA huidgezondheid Test, DNA hartgezondheid Test, DNA fitness Test, DNA Vitaminemetabolisme Test worden gemeten en deze gegevens worden gepseudonimiseerd opgeslagen in het laboratorium en doorgegeven aan Cerascreen. Deze worden echter niet opgesteld voor het resultaatrapport. De gegevens worden verwerkt voor de analyse van de door uw aangeschafte tests. Dit geschiedt op de rechtsgrond van een uitdrukkelijke toestemming volgens Art. 9 II lid AVG.  Uw gegevens blijven in ons bezit totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt. Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

12. Onze optreden op sociale media

Gegevensverwerking via sociale netwerken

We onderhouden publiek toegankelijke profielen op sociale netwerken. Hieronder vindt u de specifieke door ons gebruikt sociale netwerken. Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter enz. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (bijv. like-knoppen of reclamebanners) bezoekt. Door het bezoek aan onze sociale media-kanalen, worden tal van gegevensbeschermingsrelevante verwerkingen geactiveerd. Met name: als u ingelogd bent op uw sociale media-account en onze sociale media-kanaal bezoekt, kan de exploitant van het sociale media-portaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount linken. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonsgegevens echter ook worden verzameld als u niet ingelogd bent of geen account bij het betreffende sociale media-portaal hebt. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld met behulp van cookies die op uw apparaat worden opgeslagen of door registratie van uw IP-adres. Door middel van de op deze wijze verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de sociale media-portalen gebruikersprofielen opstellen waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Daardoor kunnen gepersonaliseerde advertenties binnen en buiten de betreffende sociale media-kanaal aan u worden getoond. Als u een account heeft bij het betreffende sociale netwerk, kunnen gepersonaliseerde advertenties op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd worden getoond. Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingsprocessen op de sociale media portalen kunnen nagaan. Afhankelijk van de leverancier kunnen daarom eventueel verdere verwerkingen door de exploitanten van de sociale media-portalen worden uitgevoerd. Meer informatie hierover vindt u in de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende sociale media-portalen.  

Rechtsgrondslag

Onze optreden op sociale media is bedoeld om een ​​zo breed mogelijke aanwezigheid op internet te garanderen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van Art. 6, lid 1, sub f, AVG. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op uiteenlopende rechtsgrondslagen die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijv. toestemming in de zin van Art. 6 lid 1 sub a, AVG).

Verantwoordelijkheid en claimen van rechten

Als u een van onze sociale media-kanalen bezoekt (bijv. Facebook), zijn wij samen met de exploitant van het sociale media-platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsprocessen die bij dit bezoek worden geactiveerd. In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, wissen, beperken van de verwerking, overdracht en bezwaar) zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het betreffende sociale media-portaal (bijv. tegen Facebook) doen gelden. Houd er rekening mee dat we, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de exploitanten van sociale media-portalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsactiviteiten van de sociale-mediaportalen. Onze mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van het bedrijfsbeleid van de respectieve leverancier.

Opslagduur

De gegevens die we rechtstreeks via de sociale media-kanaal verzamelen, worden van onze systemen verwijderd zodra u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat ​​totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet. Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie hierover kunt u direct contact opnemen met de exploitant van de het sociale netwerk (resp. hun privacyverklaring raadplegen, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail

Facebook

We hebben een Facebook-profiel. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland. De verzamelde gegevens worden volgens zeggen van Facebook ook overgedragen naar de VS en andere derde landen.

U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum  en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram

We hebben een Instagram-profiel. De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,  https://help.instagram.com/519522125107875  en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381Meer informatie over hun omgang met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

XING

We hebben een XING-profiel. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Meer informatie over hun omgang met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van XING: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

LinkedIn

We hebben een LinkedIn-profiel. De aanbieder is de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn gebruikt advertentiecookies.

Als u de advertentiecookies van LinkedIn wilt deactiveren, gebruikt u de volgende link:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u op: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa  en  https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccsMeer informatie over hun omgang met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.  

Vimeo

We hebben op Vimeo-profiel. De aanbieder is Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York 10011, VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie en volgens Vimeo gebaseerd op “legitieme zakelijke belangen”. Meer informatie vindt u op: https://vimeo.com/privacyMeer informatie over hun omgang met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo: https://vimeo.com/privacy

YouTube

We hebben een YouTube-profiel. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Straat, Dublin 4, Ierland. Meer informatie over hun omgang met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

TikTok

We hebben een TikTok-profiel. De aanbieder is TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland. Meer informatie over hun omgang met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=deDe gegevensoverdracht naar niet-beveiligde derde landen is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u op: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de