Privacyverklaring

cerascreen zet zich in voor de robuuste gegevensbescherming en gegevensbeveiliging die mogelijk wordt gemaakt door GDPR-compliance.

In 2016 heeft de Europese Commissie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) goedgekeurd en goedgekeurd, een nieuw kader voor de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. De AVG treedt in werking op 25 mei 2018 en is van toepassing op bedrijven die persoonsgegevens verwerken van personen in de EU. De AVG versterkt de rechten van deze personen met betrekking tot hun persoonsgegevens en heeft tot doel de wetgeving inzake gegevensbescherming in heel Europa te harmoniseren, ongeacht waar gegevens worden verwerkt.

Wat is GDPR?

De AVG is een nieuwe Europese wet inzake gegevensbescherming die de bestaande EU-regels inzake gegevensbescherming onder Richtlijn 95/46/EG vervangt. De AVG bevat bepalingen om de wetgeving inzake gegevensbescherming in de hele EU te harmoniseren door de toepassing van één enkele wetgeving inzake gegevensbescherming die bindend is in alle lidstaten. De AVG treedt in werking op 25 mei 2018.

Is de AVG van toepassing op cerascreen?

De AVG is van toepassing op vrijwel alle organisaties, waaronder cerascreen, die persoonsgegevens van EU-burgers verwerken via de diensten die hen worden aangeboden, ongeacht of de organisatie fysiek in de EU is gevestigd. De AVG is van toepassing op cerascreen omdat we de Persoonlijke Genetische Dienst in de EU-lidstaten op de markt brengen en aanbieden via onze BritseEU- en internationale websites.

Maatregelen om uw gegevens te beschermen

Volgens de AVG moeten organisaties die persoonsgegevens verzamelen en opslaan passende technische en organisatorische maatregelen nemen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico dat verbonden is aan de verwerking van persoonsgegevens. cerascreen gebruikt organisatorische en technische maatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen.
Wilt u meer weten over gegevensbescherming bij cerascreen? Lees dan hier verder of stuur een verzoek naar de klantenservice op cerascreen@dsbok.de

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in onze gegevensbeschermingsverklaring die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in de sectie "Opmerking over de verantwoordelijke instantie" in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die je invult in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld bij het bezoeken van de website door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u uw toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U kunt op elk moment contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

Analytics en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma's.
Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in het volgende privacybeleid.

2. Hosting

Shopify

We hosten onze website op Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna: "Shopify").
Shopify is een hulpmiddel voor het maken en hosten van websites. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Shopify uw IP-adres, evenals informatie over het apparaat dat u gebruikt en uw browser. Shopify analyseert ook bezoekersaantallen, bezoekersbronnen en klantgedrag en maakt gebruikersstatistieken. Wanneer u een aankoop doet op onze website, verzamelt Shopify ook uw naam, e-mailadres, verzend- en factuuradressen, betalingsinformatie en andere informatie in verband met de aankoop (bijv. Telefoonnummer, aantal verkopen, enz.). Voor analyses slaat Shopify cookies op in je browser.
Zie voor meer informatie Shopify:
https://www.shopify.de/legal/datenschutz's Privacybeleid.
Het gebruik van Shopify is gebaseerd op Art. 6 lid 1, onder f) AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om onze website zo betrouwbaar mogelijk te presenteren. Indien om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Orderverwerking

Wij hebben een contract voor orderverwerking (DPA) gesloten met de bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.
We willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingslacunes kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op deze website is: Cerascreen GmbH
Güterbahnhofstraße 16
19059 Schwerin
Duitsland
Telefoon: +49 385 3936322 2
E-mail:
fragen@cerascreen.de
De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, wordt geïnformeerd over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, E-mailadressen of iets dergelijks) Besluit.

Bewaartermijn

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een meer specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de schrapping plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Toezichthouder voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.
Externe functionaris voor gegevensbescherming DSBOK
Oliver Krause
Telefoon: 06144 402197
E-mail: cerascreen@dsbok.de

Opmerking over de gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt in deze derde landen. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen enkel niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens over te dragen aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 AVG)

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. e of f AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze gegevensbeschermingsverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (bezwaar op grond van artikel 21, lid 1, AVG). Als hun persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebben ze het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet langer gebruikt voor direct marketingdoeleinden (bezwaar op grond van artikel 21, lid 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover technisch haalbaar.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als er na het sluiten van een op kosten gebaseerd contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer voor automatische incassomachtiging), zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen.
Betalingstransacties via het gangbare betaalmiddel (Visa/MasterCard, domiciliëring) vinden uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Met versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun oorsprong en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen: Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of in te stellen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van verwijdering. Als u bezwaar maakt op grond van art. 21 (1) GDPR, er moet een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens alleen worden verwerkt – met uitzondering van de opslag ervan – met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de opdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij verboden. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of automatisch worden verwijderd door uw webbrowser. In sommige gevallen kunnen cookies van externe bedrijven ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van derden te gebruiken (bijv. cookies om betalingsdiensten te verwerken). Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder hen niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of advertenties weer te geven. Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1, onder f) AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag is gespecificeerd. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, vindt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken. Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen we u afzonderlijk informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, toestemming vragen.

Toestemming met Cookiebot

Onze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze te documenteren in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cookiebot" genoemd). Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Cookiebot om uw toestemming en andere uitleg over het gebruik van cookies te verkrijgen. Vervolgens slaat Cookiebot een cookie op in uw browser om u de gegeven toestemming of de intrekking ervan te kunnen toewijzen. De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden opgeslagen totdat u ons vraagt deze te verwijderen, de Cookiebot-cookie zelf te verwijderen of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast. Cookiebot wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1, onder c), AVG.

Orderverwerking

Wij hebben een contract voor orderverwerking (DPA) gesloten met de bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn:
Browsertype en browserversie
Besturingssysteem
gebruikt Referrer URL
Hostnaam van de toegangscomputer Tijd
van de serveraanvraag
IP-adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Het verzamelen van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1, onder f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.
De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG) als daarom is gevraagd. De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG) als daarom is gevraagd.
De gegevens die u via contactverzoeken naar ons verzendt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.
Voor belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven om u op deze manier te informeren. De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens vindt plaats met het oog op het uitvoeren van de gebruikersrelatie die door de registratie tot stand is gebracht en, indien nodig, voor het initiëren van verdere contracten (artikel 6, lid 1, onder b) AVG) evenals het legitieme belang van Cerascreen GmbH volgens art. 6, lid 1, onder f), en overweging 47 van de AVG.
De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven door een overeenkomstig selectievakje te activeren of op een knop voor dit doel te klikken, sturen wij uw e-mailadres naar Trusted Shops GmbH, SUbbelrather Str.15C, 50823 Keulen (www.trustedshops.de) voor de herinnering om een evaluatie van uw bestelling in te dienen, zodat zij u per e-mail herinneren aan de mogelijkheid om een beoordeling in te dienen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.
Integratie van de Trusted Shops Trustbadge
Om ons Trusted Shops-keurmerk en eventuele verzamelde beoordelingen weer te geven en om de Trusted Shops-producten na een bestelling aan kopers aan te bieden, is de Trusted Shops Trustbadge op deze website geïntegreerd.
Dit dient om ons legitieme belang te beschermen bij de optimale marketing van ons aanbod, dat prevaleert in het kader van een belangenafweging. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. Bij het aanroepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld Uw IP-adres, datum en tijd van opvraging, hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) en documenten het ophalen. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven.
Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken na het voltooien van een bestelling of als u zich al hebt geregistreerd voor gebruik. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.
We hebben een overeenkomst voor contractverwerking gesloten met alle bedrijven die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd en implementeren volledig de strenge vereisten van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten.

5. Sociale media

Twitter-plug-in

Functies van de Twitter-service zijn geïntegreerd in deze website. Deze functies worden geleverd door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Door gebruik te maken van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Gegevens worden ook naar Twitter verzonden. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Twitter op:
https://twitter.com/de/privacy.
Het gebruik van de Twitter plugin is gebaseerd op Art. 6 lid 1, onder f) AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid in sociale media. Indien om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. Je kunt je privacyinstellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen onder https://twitter.com/account/settings.

6. Analysetools en reclame

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Verder kunnen gerichte advertenties worden getoond op basis van de op Google beschikbare gebruikersgegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) (doelgroeptargeting). Als websitebeheerder kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige klikken.
Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op art. 6 lid 1, onder f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de meest effectieve marketing van zijn serviceproducten. De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://policies.google.com/privacy/frameworks en
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Bing Ads

Soort en omvang van de verwerking

We hebben Bing Ads geïntegreerd op onze website. Bing Ads is een service die wordt aangeboden door Microsoft Corporation om gerichte advertenties weer te geven aan gebruikers. Bing Ads maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen.
Bing Ads verzamelt informatie over bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van reclame te optimaliseren. Daarnaast levert Bing Ads gerichte advertenties op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiefuncties zoals uw user agent worden naar de provider verzonden.
In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Bing Ads, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten.

Doel en rechtsgrond

Het gebruik van Bing Ads is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1, onder a) DSGVO en § 25, lid 1, TTDSG.

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Microsoft Corporation. Zie de Privacyverklaring van Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement voor meer informatie.

Twitter-advertenties

Met versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u in het bestelproces selecteert, geven wij de voor dit doel verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die de opdracht heeft gekregen voor de betaling en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder of aan de geselecteerde betalingsdienst voor de verwerking van betalingen. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde payment service providers deze gegevens ook zelf als je daar een account aanmaakt. In dit geval moet u tijdens het bestelproces inloggen bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

PayPal

Soort en omvang van de verwerking

We hebben Twitter Ads geïntegreerd op onze website. Twitter Ads is een service van Twitter Inc. om gerichte advertenties weer te geven aan gebruikers. Twitter Ads gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. Twitter Ads verzamelt informatie over bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van reclame te optimaliseren. Twitter Ads levert ook gerichte advertenties op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiefuncties zoals uw user agent worden naar de provider verzonden. Als je bent geregistreerd bij een service van Twitter Inc., kan Twitter Inc. het bezoek koppelen aan je account. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Twitter Inc. of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres en andere identificatiefuncties ontdekt en opslaat. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Twitter Ads, Twitter Inc., San Francisco, VS.

Doel en rechtsgrond

Wij verwerken uw gegevens met behulp van Twitter Ads met het oog op het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming op grond van art. 6 lid 1, onder a), AVG.

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Twitter Inc. Zie het Privacybeleid van Twitter Ads: https://twitter.com/de/privacy voor meer informatie.

ADITION Adserving &Targeting

Soort en omvang van de verwerking

We gebruiken de ADITION Adserving &Targeting-service van ADITION technologies AG, Oststraße 55, 40211 Düsseldorf, Duitsland, om bepaalde en relevante advertenties weer te geven aan gebruikersgroepen met behulp van targetingtechnologieën.
Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te maken. In de regel kunnen deze profielen niet worden samengevoegd met u als natuurlijk persoon, maar worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het weergeven van advertenties.

Doel en rechtsgrond

Wij verwerken gegevens met behulp van ADITION Adserving &Targeting met het oog op het optimaliseren van onze reclamecampagnes en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming op grond van art. 6 lid 1, onder a), AVG.

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door ADITION technologies AG. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor ADITION Adserving &Targeting: https://www.adition.com/datenschutz.

Google DoubleClick

Deze website maakt gebruik van functies van Google DoubleClick. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna "DoubleClick" genoemd). DoubleClick wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen in het hele advertentienetwerk van Google. Met behulp van DoubleClick kunnen de advertenties specifiek worden aangepast aan de interesses van de betreffende kijker. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in de zoekresultaten van Google of in advertentiebanners die zijn gekoppeld aan DoubleClick. Om op interesses gebaseerde advertenties aan gebruikers te kunnen tonen, moet DoubleClick de betreffende kijker herkennen en zijn bezochte websites, klikken en andere informatie over gebruikersgedrag kunnen toewijzen. Voor dit doel maakt DoubleClick gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting). De verzamelde informatie wordt gecombineerd in een pseudoniem gebruikersprofiel om op interesses gebaseerde advertenties aan de betrokken gebruiker weer te geven.
Het gebruik van Google DoubleClick is in het belang van gerichte advertentiemaatregelen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1, onder f) AVG. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Meer informatie over de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de door Google getoonde advertenties is te vinden op de volgende links: https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de website-exploitant verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het betreffende apparaat van de gebruiker. Een toewijzing aan een gebruikers-ID vindt niet plaats.

Verder kunnen we onder andere gebruik maken van Google Analytics. Noteer uw muis- en scrollbewegingen en klikken. Google Analytics gebruikt ook verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde datasets aan te vullen en maakt gebruik van machine learning-technologieën voor gegevensanalyse. Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met als doel het gedrag van gebruikers te analyseren (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plug-in

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google-signalen

We gebruiken Google-signalen. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Google Analytics onder andere: Je locatie, zoekgeschiedenis en YouTube-geschiedenis en demografische gegevens (bezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties met behulp van Google Signal. Als u een Google-account heeft, worden de bezoekersgegevens van Google Signal gekoppeld aan uw Google-account en gebruikt voor gepersonaliseerde advertentieberichten. De gegevens worden ook gebruikt om anonieme statistieken over het gebruikersgedrag van onze gebruikers te maken.

Orderverwerking

We hebben een overeenkomst voor contractverwerking gesloten met Google en implementeren volledig de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Google Analytics E-commerce meting

Deze website maakt gebruik van de functie "e-commerce meting" van Google Analytics. Met behulp van e-commerce meting kan de websitebeheerder het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om zijn online marketingcampagnes te verbeteren. Informatie zoals de geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd vanaf de weergave tot de aankoop van een product worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevoegd onder een transactie-ID die is gekoppeld aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

TikTok Pixel

Soort en omvang van de verwerking

We gebruiken TikTok Pixel van TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland, om zogenaamde aangepaste doelgroepen te maken, d.w.z. om bezoekersgroepen van ons online aanbod te segmenteren, om conversiepercentages te bepalen en vervolgens te optimaliseren. Dit gebeurt met name wanneer u communiceert met advertenties die we hebben weergegeven met TikTok Technology Limited.

Doel en rechtsgrond

Wij verwerken uw gegevens met behulp van TikTok Pixel met het oog op het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming op grond van art. 6 lid 1, onder a), AVG.

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door TikTok Technology Limited. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor TikTok Pixel: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy.

Facebook-API

Soort en omvang van de verwerking

We gebruiken Facebook API van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland om toegang te krijgen tot andere diensten en gegevens van Facebook Ireland Ltd. Uw IP-adres wordt overgedragen aan Facebook Ireland Ltd. Houd er rekening mee dat er een aparte sectie in dit Privacybeleid is voor elke extra service die we gebruiken van Facebook Ireland Ltd.

Doel en rechtsgrond

We gebruiken Facebook API voor het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden. Het gebruik van de Facebook API is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in het optimaliseren van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f) AVG.

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Facebook Ireland Ltd. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor Facebook API: https://de-de.facebook.com/business/gdpr.

Facebook-pixel

Soort en omvang van de verwerking

We gebruiken de "Facebook-pixel" van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u zich in de EU bevindt, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Als de pixel in je browser wordt geopend, kan Facebook herkennen of een advertentie via Facebook succesvol is geweest. Een succes kan bijvoorbeeld een online aankoop zijn.

Alleen statistische informatie/gegevens van Facebook zonder verwijzing naar een specifieke persoon worden aan ons doorgegeven.

Doel en rechtsgrond

We gebruiken Facebook Pixel om de effectiviteit van Facebook-advertenties vast te leggen voor marktonderzoek en statistische doeleinden.

Het gebruik van de Facebook-pixel is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1, onder a), AVG

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Facebook Ireland Ltd. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor Facebook API: https://de-de.facebook.com/business/gdpr.

We verwijzen ook naar de facebook-informatie over gegevensbescherming https://www.facebook.com/about/privacy/.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Voor de verwerking van de nieuwsbrief maken wij gebruik van nieuwsbriefserviceproviders, die hieronder worden beschreven.

MailChimp met prestatiemeting uitgeschakeld

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp om nieuwsbrieven te versturen. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.
MailChimp is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven georganiseerd kan worden. Als u gegevens invoert met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. We hebben de prestatiemeting bij Mailchimp gedeactiveerd, dus Mailchimp zal uw gedrag niet evalueren bij het openen van onze nieuwsbrief.
Als u niet wilt dat uw gegevens naar Mailchimp worden verzonden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien wij in elk nieuwsbriefbericht een bijbehorende link. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.
De gegevens die bij ons worden gedeponeerd met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief worden door ons of .dem nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en wordt verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven onaangetast.
De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses . Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons .dem of de nieuwsbriefserviceprovider op een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Klaviyo Inc.ADRES
: 225 Franklin Street Boston, MA 02110 Verenigde Staten
TELEFOON: 1-617-415-5563

WEBSITE: www.klaviyo.com

Klaviyo is een e-mailmarketingtool voor het verzenden van nieuwsbrieven, inhoud en promotionele e-mails. Als u uw contactgegevens (bijv. e-mailadres, voornaam) invoert en bevestigt, wordt deze informatie opgeslagen op de servers van Klaviyo in de Amerikaanse staat Massachusetts.
Uw gegevens worden niet gebruikt totdat u Cerascreen toestemming geeft om uw gegevens te verwerken.
Klaviyo voldoet aan de AVG. De AVG erkent een aantal wettelijke mechanismen voor de overdracht van gegevens uit de EU. Naar aanleiding van de ongeldigheid van het EU-VS Privacy Shield Framework heeft Klaviyo de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie opgenomen in ons privacy-addendum, dat is geïntegreerd in onze Servicevoorwaarden.
Als u niet wilt dat uw gegevens aan Klaviyo worden doorgegeven, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien wij in elk nieuwsbriefbericht een bijbehorende link. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.
De gegevens die door u worden opgeslagen met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen .dem of de nieuwsbriefserviceprovider totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en wordt verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen, blijven onaangetast.
De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefserviceprovider op een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd.
U kunt de verwijdering van uw gegevens aanvragen door een e-mail te sturen naar fragen@cerascreen.de. Vermeld in uw e-mail het e-mailadres waarmee u zich heeft geregistreerd en wij zullen het volledig verwijderen uit de Cerascreen-database.

Deze website maakt gebruik van de diensten van Klaviyo om nieuwsbrieven te versturen. De aanbieder is Klaviyo, Inc., 125 Summer St, Floor 6 Boston, MA 02111, USA. Klaviyo is een dienst die onder andere gebruikt kan worden om het versturen van nieuwsbrieven te organiseren. Als u gegevens invoert met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van Klaviyo in de VS. Als u niet wilt dat uw gegevens worden overgedragen aan Klaviyo, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel bieden we een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht.Gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast. De gegevens die bij ons worden gedeponeerd met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen .dem of de nieuwsbriefserviceprovider totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en wordt verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven onaangetast. De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Details vindt u hier: https://www.klaviyo.com/legal/dpa Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of .dem nieuwsbriefserviceprovider op een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp op:https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice

8. Plug-ins en tools

Bootstrap CDN

Soort en omvang van de verwerking

Wij gebruiken Bootstrap CDN om de inhoud van onze website op de juiste manier te leveren. Bootstrap CDN is een dienst van Bootstrap, die fungeert als een Content Delivery Network (CDN) op onze website. Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller beschikbaar te maken met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, maakt u verbinding met servers van de bootstrap, waarbij uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw user agent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Bootstrap CDN te behouden.

Doel en rechtsgrond

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een veilige en efficiënte levering en de optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f) AVG.

Google CDN

Soort en omvang van de verwerking

Wij gebruiken Google CDN om de inhoud van onze website goed te kunnen verzorgen. Google CDN is een service van Google Ireland Limited, die op onze website fungeert als een Content Delivery Network (CDN).
Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller beschikbaar te maken met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, maakt u verbinding met servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, waarbij uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw user agent worden verzonden.
Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Google CDN te behouden.

Doel en rechtsgrond

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een veilige en efficiënte levering en de optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f) AVG.

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Zie het privacybeleid voor Google CDN: https://policies.google.com/privacy voor meer informatie.

JSDelivr CDN

Soort en omvang van de verwerking

Wij gebruiken JSDelivr CDN om de inhoud van onze website goed te kunnen verzorgen. JSDelivr CDN is een dienst van Prospect One, die fungeert als een content delivery network (CDN) op onze website. Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller beschikbaar te maken met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, maakt u een verbinding met servers van Prospect One, Krolewska 65a, Krakau, Malopolskie 30- 081, Polen, waarbij uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw user agent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van JSDelivr CDN te behouden.

Doel en rechtsgrond

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een veilige en efficiënte levering en de optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f) AVG.

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Prospect One. Zie voor meer informatie het privacybeleid van JSDelivr CDN: https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net.

AB Lekker

Soort en omvang van de verwerking

Wij gebruiken AB Tasty van AB Tasty GmbH, Richmodstraße 6, 50667 Keulen, Duitsland om zogenaamde A/B-tests uit te voeren op ons online aanbod. Tegelijkertijd worden verschillende versies van ons online aanbod gepubliceerd en gemeten welke van deze versies gebruiksvriendelijker is. Bij het testen van de versies kunnen gegevens zoals het gebruikte besturingssysteem, de user-agent van de browser en het tijdstip van de oproep worden verzameld om het succes van de versie te meten.
Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om de bovengenoemde gegevens te koppelen aan de versie van ons online aanbod dat moet worden getest.

Doel en rechtsgrond Het gebruik van AB Tasty is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, d.w.z. belang bij het optimaliseren van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f) AVG. .

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door AB Tasty GmbH. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van AB Tasty: https://www.abtasty.com/de/nutzungsbedingungen/.

Shopify CDN

Soort en omvang van de verwerking

We gebruiken Shopify CDN om de inhoud van onze website correct te leveren. Shopify CDN is een service van Shopify, Inc., die fungeert als een content delivery network (CDN) op onze website om de functionaliteit van andere services van Shopify, Inc. te waarborgen. Voor deze diensten vindt u een aparte sectie in dit Privacybeleid. Dit gedeelte gaat alleen over het gebruik van het CDN.
Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller beschikbaar te maken met
behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, maakt u verbinding met servers van Shopify, Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, waarbij u uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw user agent verzendt. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven uiteengezette doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Shopify CDN te behouden.

Doel en rechtsgrond

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een veilige en efficiënte levering en de optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f) AVG.

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Shopify, Inc. Zie de Privacyverklaring van Shopify CDN:
https://www.shopify.com/legal/privacy voor meer informatie.

Github CDN

Soort en omvang van de verwerking

We gebruiken Github CDN om de inhoud van onze website goed te leveren. Github CDN is een service van GitHub Inc., die fungeert als een content delivery network (CDN) op onze website. Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller beschikbaar te maken met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, maakt u verbinding met servers van GitHub Inc., 88 Colin P Kelly Jr St San Francisco, CA 94107 Verenigde Staten, waarbij u uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw user agent verzendt. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Github CDN te behouden.

Doel en rechtsgrond

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een veilige en efficiënte levering en de optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f) AVG.

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door GitHub Inc. Zie het privacybeleid voor Github CDN: https://help.github.com/privacy voor meer informatie.

Shopify Afrekenen

Soort en omvang van de verwerking

We hebben componenten van Shopify Checkout op onze website geïntegreerd. Shopify Checkout is een service van Shopify, Inc. en biedt wereldwijd online betalingsoplossingen. Als je Shopify Checkout als je betaalmethode kiest, worden je gegevens die nodig zijn voor het betalingsproces automatisch verzonden naar Shopify, Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada. In dit kader worden meestal de volgende gegevens verzameld: naam, adres, bedrijf indien van toepassing, e-mailadres, telefoon- en gsm-nummer en IP-adres.

Doel en rechtsgrond

Het gebruik van de dienst vindt plaats op basis van de uitvoering van een contract, d.w.z. voor de verwerking van betalingstransacties in overeenstemming met art. 6 lid 1, onder b) AVG.

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Shopify, Inc. Zie de Shopify Checkout-privacyverklaring: https://www.shopify.de/legal/datenschutz voor meer informatie.

Adobe-lettertypen

Deze website maakt gebruik van weblettertypen van Adobe voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypen. De aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe). Wanneer u deze website bezoekt, laadt uw browser de vereiste lettertypen rechtstreeks van Adobe om ze correct op uw apparaat te kunnen weergeven. Uw browser maakt verbinding met de servers van Adobe in de VS. Als gevolg hiervan wordt Adobe zich ervan bewust dat deze website is geopend via uw IP-adres. Volgens Adobe worden er geen cookies opgeslagen wanneer de lettertypen worden verstrekt.
De opslag en analyse van de gegevens wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1, onder f) AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.
Ga voor meer informatie over Adobe Fonts naar:
https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.
De privacyverklaring van Adobe is te vinden op:
https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Bespreekbaar

We gebruiken de tool van Curebit, Inc. dba Talkable, 475 Valencia Street, 2nd Floor, San Francisco, Californië 94103, VS (hierna "Talkable" genoemd) om ons verwijzingsprogramma uit te voeren en hebben Talkable opdracht gegeven om namens persoonsgegevens te verwerken (artikel 28 AVG). Geschikte garanties voor de overdracht van persoonsgegevens aan Talkable in de VS liggen in de vorm van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming in de zin van art. 46 (5) GDPR, die we op verzoek graag verzenden. Het privacybeleid van Talkable is beschikbaar op: https://www.talkable.com/privacy.
Met het oog op het uitvoeren van het verwijzingsprogramma en om ervoor te zorgen dat alleen bestaande klanten deelnemen aan het programma en alleen nieuwe klanten worden geworven, evenals voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, in het bijzonder om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker en klant, worden de e-mailadressen van onze bestaande klanten verzonden naar Talkable. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Zodra een klant deelneemt aan het verwijzingsprogramma, worden ook verdere gegevens zoals transactiegegevens, couponcode of orderwaarde voor dit doel verwerkt, wij baseren de gegevensverwerking die dan plaatsvindt ook op Art. 6 lid 1 lit b AVG en, met betrekking tot het gebruik van cookies, op artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig en niet wettelijk of contractueel verplicht, maar noodzakelijk om deel te nemen aan het verwijzingsprogramma. Geautomatiseerde besluitvorming vindt niet plaats. Deelname kan niet worden gegarandeerd als handmatige browserinstellingen het Java-script voor de deelnemers of de cookie voor de gerekruteerden verhinderen.
Wij zullen uw persoonsgegevens in verband met deelname uiterlijk één jaar na het einde van de deelname verwijderen.

U kunt de actuele gegevensbeschermingsverklaring op elk gewenst moment openen en afdrukken op de website onder https://www.cerascreen.de/pages/datenschutz-talkable.

YouTube met verbeterde privacy

Deze website bevat video's van YouTube. De exploitant van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. We gebruiken YouTube in de uitgebreide modus voor gegevensbescherming. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs de overdracht van gegevens aan YouTube-partners uit. Zo maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of je een video bekijkt. Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account. Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan na het starten van een video of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraude te voorkomen. Indien nodig kunnen verdere gegevensverwerkingsactiviteiten worden geactiveerd na het begin van een YouTube-video, waarop wij geen invloed hebben. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1, onder f) AVG. Indien om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube is te vinden in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Pijpendrive

We gebruiken Pipedrive als onze CRM-tool voor het verwerken en opslaan van contactgegevens.

Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker gebruikt om het contactverzoek en de verwerking ervan in overeenstemming met art. 6 lid 1, onder b) AVG.

Om uw verzoek en berichten zo snel mogelijk te kunnen verwerken en beantwoorden, hebben wij ons contactformulier gekoppeld aan onze customer relationship management tool ("CRM tool") Pipedrive. De gegevens die bij het invullen van het formulier worden ingediend, worden naar Pipedrive verzonden en daar op de servers van Pipedrive opgeslagen.

We gebruiken het CRM-systeem Pipedrive van de provider Pipedrive OÜ op basis van onze legitieme belangen (efficiënte en snelle verwerking van gebruikersvragen, bestaand klantenbeheer, nieuwe klantenzaken), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de wetten van de Republiek Estland, met adres Paldiski mnt 80, Tallinn, 10617, Estland, geregistreerd in het Estse handelsregister onder de code 11958539, en een dochteronderneming van Pipedrive US. Het privacybeleid van Pipedrive vindt u hier: https://www.pipedrive.com/en/privacy.

9. eCommerce en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van Art. 6 lid 1 lit. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover nodig om de gebruiker in staat te stellen of te factureren voor het gebruik van de service. De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor online winkels, dealers en verzending van goederen

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. De basis voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Betaaldiensten

We integreren betalingsdiensten van externe bedrijven op onze website. Als u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) door de betalingsdienstaanbieder verwerkt met het oog op de verwerking van betalingen. Voor deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. Betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van art. 6, lid 1, onder b) AVG (contractverwerking) en in het belang van een zo soepel, gemakkelijk en veilig mogelijk betalingsproces (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, art. 6 lid 1 lit. een GDPR-rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; Toestemmingen kunnen op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken. Wij maken in het kader van deze website gebruik van de volgende betalingsdiensten/betalingsdienstaanbieders: PayPal
aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").
De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full. Details zijn te vinden in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Aanbieder van de betaaldienst is Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Het privacybeleid van Apple is te vinden op: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Streep

De aanbieder voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd.,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe" genoemd).
De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://stripe.com/de/privacy en
https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.
Details zijn te vinden in het privacybeleid van Stripe op
de volgende link: https://stripe.com/de/privacy.

Sofortüberweisung

De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "Sofort GmbH" genoemd). Met behulp van de "Sofortüberweisung"-procedure ontvangen we in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u hebt gekozen voor de betaalmethode "Sofortüberweisung", dient u de pincode en een geldige TAN in bij Sofort GmbH, waarmee zij kunnen inloggen op uw online bankrekening. Na het inloggen controleert Sofort GmbH automatisch uw rekeningsaldo en voert de overdracht aan ons uit met behulp van de door u verzonden TAN. Het stuurt ons dan onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen worden ook uw verkopen, de kredietlijn van de kredietlijn en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi automatisch gecontroleerd. Naast de pincode en de TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. Uw persoonsgegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en om fraudepogingen te voorkomen. Details over betaling met Sofortüberweisung zijn te vinden in de volgende links:
https://www.sofort.de/datenschutz.html en
https://www.klarna.com/sofort/.

American Express

De aanbieder van deze betalingsdienst is American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna "American Express" genoemd).
American Express kan informatie overdragen aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de bindende bedrijfsregels. Details zijn hier te vinden:
https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementingprinciples/. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

De aanbieder van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Tervurensesteenweg 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna "Mastercard" genoemd).
Mastercard kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de bindende bedrijfsregels van Mastercard. Details zijn hier te vinden:
https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en
https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

De aanbieder van deze betalingsdienst is Visa Europe Services Inc., London Branch, 1 Sheldon Square, Londen W2 6TT, Groot-Brittannië (hierna "VISA" genoemd). Groot-Brittannië wordt beschouwd als een derde land dat veilig is onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat Groot-Brittannië een niveau van gegevensbescherming heeft dat overeenkomt met het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie. VISA kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten. De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung Vragen van staat voor de EER-.html.
Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking

Voor de communicatie met onze klanten maken wij onder andere gebruik van online conferentietools. De specifieke tools die we gebruiken staan hieronder vermeld. Als u met ons communiceert via een video- of audioconferentie via internet, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt door ons en de aanbieder van de respectieve conferentietool.
De conferentietools verzamelen alle gegevens die u verstrekt/gebruikt om de tools te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Verder verwerken de conferentietools de duur van de conferentie, het begin en het einde (tijd) van deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere "contextuele informatie" met betrekking tot het communicatieproces (metadata). Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn om online communicatie af te handelen. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.
Als inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of anderszins beschikbaar wordt gesteld binnen de tool, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de toolproviders. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloudopnamen, chat-/chatberichten, voicemail, foto's en video's die zijn geüpload naar voicemails, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens het gebruik van de Service. Houd er rekening mee dat we geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de gebruikte tools. Onze opties zijn grotendeels gebaseerd op het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over de gegevensverwerking door de conferentietools is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve gebruikte tools, die we onder deze tekst hebben vermeld.

Doel en rechtsgrond

 

Bewaartermijn

De gegevens die rechtstreeks door ons via de video- en conferentietools worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de exploitanten van de conferentietools voor eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de exploitanten van de conferentietools.

Gebruikte conferencingtools

We gebruiken de volgende conferentietools:

Google-vergadering

Wij maken gebruik van Google Meet. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Details over gegevensverwerking zijn te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Orderverwerking

Wij hebben een contract voor orderverwerking (DPA) gesloten met de bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

11. Eigen diensten

Verwerking van gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of via online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die zijn verzameld als onderdeel van het sollicitatieproces. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken, enz.) voor zover dit nodig is om te beslissen over het aangaan van een arbeidsrelatie. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG volgens het Duitse recht (het aangaan van een arbeidsrelatie), art. 6 lid 1 lit. b AVG (algemene contractinitiatie) en – als u uw toestemming hebt gegeven – art. 6 lid 1 lit. a AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.
Als de aanvraag succesvol is, worden de door u ingediende gegevens verwerkt op basis van § 26 BDSG en art. 6 lid 1 lit. b AVG met het oog op het uitvoeren van de arbeidsrelatie in onze gegevensverwerkingssystemen.

Bewaartermijn van gegevens

Als we u geen baanaanbieding kunnen doen, een baanaanbieding kunnen afwijzen of uw sollicitatie niet kunnen intrekken, behouden we ons het recht voor om de door u op basis van onze legitieme belangen verstrekte gegevens (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) tot 6 maanden na het einde van het sollicitatieproces (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) op te slaan. Vervolgens worden de gegevens verwijderd en de fysieke toepassingsdocumenten vernietigd. De opslag dient met name voor bewijsdoeleinden in geval van een juridisch geschil. Als blijkt dat de gegevens na het verstrijken van de periode van 6 maanden nodig zullen zijn (bijvoorbeeld als gevolg van een dreigend of lopend juridisch geschil), vindt verwijdering alleen plaats wanneer het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is. Langere opslag kan ook plaatsvinden als u uw toestemming hebt gegeven (artikel 6, lid 1, onder a) AVG) of als wettelijke opslagverplichtingen verwijdering uitsluiten.

Zelftesten en DNA-testen

Om bepaalde cerascreen-zelftests uit te voeren, moeten naast de parameters die om procedurele redenen relevant zijn voor de aangekochte test, nog meer meetwaarden worden verzameld. Deze gegevens worden pseudoniem opgeslagen in het laboratorium, maar er vindt geen verdere evaluatie plaats. Dit geldt onder andere voor verschillende parameters van onze allergietesten: IgE-antilichamen tegen tarwe en rogge, huisstofmijt, latex, pinda en hazelnoot, kattenepitholie en huidschilfers van honden. Om procedurele redenen meten de DNA-tests ook de genvarianten die voorkomen voor de analyse van de volgende tests: DNA-metabolismetest, DNA-huidgezondheidstest, DNA-hartgezondheidstest, DNA-fitheidstest, DNA-vitaminemetabolismetest en slaan deze gegevens pseudoniem op in het laboratorium en verzenden ze naar cerascreen. Ze zijn echter niet voorbereid op het resultatenrapport. De verwerking van de gegevens vindt plaats met het oog op het analyseren van uw gekochte test. Dit gebeurt op de wettelijke basis van uitdrukkelijke toestemming op grond van art. 9 II lit. a AVG. Uw gegevens blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

12. Onze social media optredens

Gegevensverwerking door sociale netwerken

We onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. De sociale netwerken die we in detail gebruiken, vindt u hieronder. Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter etc. kan meestal uitgebreid uw gebruikersgedrag analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud bezoekt (bijv. Like-knoppen of reclamebanners). Het bezoeken van onze aanwezigheid op sociale media leidt tot tal van verwerkingen die relevant zijn voor gegevensbescherming. In detail: Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze aanwezigheid op sociale media bezoekt, kan de exploitant van het sociale mediaportaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonlijke gegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende sociale mediaportaal. In dit geval vindt deze gegevensverzameling plaats, bijvoorbeeld via cookies die op uw apparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te verzamelen. Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de sociale mediaportalen gebruikersprofielen maken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan u worden getoond binnen en buiten de respectieve aanwezigheid op sociale media. Als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kunnen op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent ingelogd of ingelogd. Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de sociale mediaportals kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen verdere verwerkingen daarom worden uitgevoerd door de exploitanten van de sociale mediaportalen. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve sociale mediaportalen.

Rechtsgrondslag

Onze social media optredens zijn bedoeld om een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1, onder f) AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke en uitoefening van rechten

Als u een van onze sociale mediasites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het sociale mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsactiviteiten die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit en klacht) zowel tegenover ons als tegenover .dem exploitanten van het respectieve sociale mediaportaal (bijv. Facebook) doen gelden.
Houd er rekening mee dat ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van het sociale mediaportaal, wij geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsactiviteiten van de sociale mediaportalen. Onze opties zijn grotendeels gebaseerd op het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Bewaartermijn

De gegevens die rechtstreeks door ons via de aanwezigheid op sociale media worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen – met name Bewaartermijnen – blijven onaangetast. Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de exploitanten van de sociale netwerken voor eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de exploitanten van de sociale netwerken (bijv. in hun privacybeleid, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen. U kunt uw advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De provider is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,https://help.instagram.com/519522125107875
en
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Details over hoe ze omgaan met je persoonlijke gegevens zijn te vinden in het privacybeleid van Instagram:
https://help.instagram.com/519522125107875.

XING

We hebben een profiel op XING. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Details over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens vindt u in het privacybeleid van XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

We hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies.
Als u LinkedIn-advertentiecookies wilt uitschakelen, gebruikt u de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en
https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.
Details over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens vindt u in het privacybeleid van LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Vimeo-

We hebben een profiel op Vimeo. De aanbieder is Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York 10011, VS.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op "legitieme zakelijke belangen". Details zijn hier te vinden:
https://vimeo.com/privacy.
Details over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens zijn te vinden in het privacybeleid van Vimeo:
https://vimeo.com/privacy.

YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Details over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

TikTok

We hebben een profiel op TikTok. De provider is TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland. Details over hoe ze omgaan met uw persoonlijke gegevens zijn te vinden in het privacybeleid van TikTok:
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de.
De doorgifte van gegevens naar niet-beveiligde derde landen is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de.

13. Onze onderzoeksactiviteiten

U heeft de mogelijkheid om vrijwillig deel te nemen aan onze onderzoeksactiviteiten. De toestemming wordt gegeven als onderdeel van de testactivering na registratie in ons klantenportaal. Gedetailleerde informatie over deze onderzoeksactiviteiten is te vinden in het volgende toestemmingsformulier voor onderzoek.

Toestemmingsverklaring voor onderzoek

Een deel van de missie van cerascreen is om mensen te helpen hun eigen lichaam beter te begrijpen. Onderzoek is een belangrijk onderdeel van het vervullen van deze missie. We willen uw gegevens ook graag gebruiken voor onderzoek, zodat u en alle andere mensen lange tijd betrouwbare gezondheidsaanbevelingen kunnen doen.
Lees de volgende toestemmingsverklaring zorgvuldig door voordat u een beslissing neemt

Belangrijke informatie:

 • Om uw privacy te beschermen, voert cerascreen alleen onderzoeken uit met informatie die gepseudonimiseerd is, d.w.z. bevrijd van uw naam en contactgegevens, en is gecombineerd met vergelijkbare informatie van vele andere onderzoeksdeelnemers.
 • Het doel van cerascreen-onderzoek is om nieuwe ontdekkingen te doen over preventie en de ontwikkeling van ziekten, evenals hun progressie.
 • Als u akkoord gaat met deze toestemming, staat u cerascreen-onderzoekers toe om bepaalde informatie (inclusief uw genetische informatie en uw antwoorden op onderzoeksenquêtes) te gebruiken om een verscheidenheid aan onderzoeksonderwerpen te onderzoeken.
 • Een deel van het onderzoek van cerascreen wordt uitgevoerd in samenwerking met derden, zoals non-profitorganisaties, andere onderzoekende bedrijven of academische instellingen. Met uw toestemming geeft u ons toestemming om samenvattingen van onderzoeksresultaten te delen die een specifieke persoon niet identificeren met gekwalificeerde werknemers van dergelijke bedrijven en instellingen en om deze te publiceren in wetenschappelijke publicaties.
 • Het is onwaarschijnlijk dat u rechtstreeks zult profiteren van uw deelname, hoewel u en anderen in de toekomst kunnen profiteren van ontdekkingen die leiden tot vooruitgang in de gezondheidszorg of verbeteringen in de producten of diensten van cerascreenEr is een zeer laag risico dat in het geval van een datalek, iemand toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens (informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren) zonder uw toestemming.
 • Deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig en u kunt uw toestemmingsbeslissing op elk moment wijzigen zonder uw toegang tot de producten of diensten van cerascreen te beïnvloeden.

Doel: Warum forscht cerascreen?

Ons onderzoek en onze studies zijn gericht op het verkrijgen en ondersteunen van wetenschappelijke kennis over preventie en andere belangrijke factoren achter ziekten. Daartoe voeren we ons eigen onderzoek uit en ondersteunen we het werk van andere onderzoekers over de hele wereld door samen te werken en onze resultaten te publiceren, bijvoorbeeld in wetenschappelijke tijdschriften. De resultaten van ons onderzoek kunnen worden gebruikt om nieuwe manieren te ontwikkelen om ziekten te diagnosticeren en te behandelen of nieuwe rapporten en functies voor het product of de diensten van cerascreen. We onderzoeken:

 • Biologische, epigenetische en genetische factoren achter ziekten en eigenschappen
 • Manieren om ziekten te diagnosticeren en, indien mogelijk, te voorkomen

Onderwerpen zijn onder meer eenvoudige biomarkers zoals vitamine D, maar ook ernstige ziekten zoals de ziekte van Parkinson of diabetes en minder ernstige ziekten zoals migraine.

cerascreen doet ontdekkingen door informatie over een groot aantal onderzoeksdeelnemers te analyseren om patronen te vinden. Hoe meer onderzoeksdeelnemers deelnemen, hoe duidelijker dergelijke patronen kunnen worden herkend. Deze patronen kunnen ons bijvoorbeeld vertellen of mensen met bepaalde (genetische) factoren meer kans hebben om ziekten zoals kanker, diabetes of astma te ontwikkelen. Een ander patroon zou kunnen wijzen op een nieuwe manier om een ziekte te behandelen. De resultaten van ons onderzoek kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Sommige ontdekkingen door cerascreen kunnen onderzoekers helpen ziekten beter te begrijpen en diagnostische en behandelingsbeslissingen te nemen.

Zo voerde cerascreen in 2021 een onderzoek uit naar risicofactoren die bijdragen aan de gevoeligheid voor COVID-19. We ontdekten dat de samenstelling van de darmflora de ernst van de ziekte kan beïnvloeden.

Wat betekent het om deel te nemen aan cerascreen Research?

Als u besluit deel te nemen aan cerascreen Research, wordt u gevraagd om deel te nemen aan enquêtes of informatie over uzelf in te voeren op de cerascreen-website of in de mobiele app. U kiest aan welke enquêtes u wilt deelnemen, welke informatie u wilt verstrekken en welke vragen u wilt beantwoorden. Het verlenen van toestemming betekent dat u ermee instemt dat cerascreen-onderzoekers uw biologische, genetische en epigenetische en zelfgerapporteerde informatie (inclusief informatie die voorafgaand aan het verlenen van toestemming is verstrekt) gebruiken voor cerascreen-onderzoek zoals hierboven beschreven. "Biologische, genetische en epigenetische en zelfgerapporteerde informatie" verwijst naar:

 • Uw biologische, genetische en epigenetische gegevens
 • Informatie die u invoert in enquêtes, formulieren en andere functies die zijn gemarkeerd met het cerascreen Research-logo
 • Uw leeftijd en etniciteit
 • Gegevens van derden die u ons machtigt om te gebruiken voor cerascreen-onderzoeksdoeleinden
 • Het onderzoek heeft een open einde: we kunnen u informeren over nieuwe enquêtes en onderzoeksmogelijkheden zodra deze worden toegevoegd. We kunnen u ook uitnodigen om deel te nemen aan bepaalde onderzoeken op basis van informatie die u eerder hebt verstrekt. We gebruiken routinematige communicatiemethoden om u te informeren over onderzoeksmogelijkheden. We kunnen u e-mailuitnodigingen en/of meldingen sturen in uw account of op uw mobiele apparaat.
 • Als cerascreen studies uitvoert over gevoelige onderzoeksonderwerpen, ontvangt u aanvullende informatie om u te helpen beslissen of u aan dit onderzoek wilt deelnemen.
 • Afhankelijk van de onderzoeksactiviteit kunnen we u een onkostenvergoeding voor uw tijd toekennen. we weigeren een concrete betaling voor het verstrekken van uw gegevens om ethische redenen. Voor sommige langere of meer uitgebreide onderzoeksactiviteiten kunnen monetaire equivalenten, zoals kortingen, als compensatie worden verstrekt. Deelname aan dit onderzoek is gratis.
 • Sommige cerascreen-onderzoeken kunnen worden gesponsord door of uitgevoerd in samenwerking met derden, bijvoorbeeld non-profitorganisaties, onderzoeksbedrijven of academische instellingen, waarvan de aanvullende expertise en / of middelen cerascreen kunnen helpen belangrijke ontdekkingen te doen.
 • Soms leiden onderzoeksresultaten tot producten of uitvindingen die waarde hebben wanneer ze worden vervaardigd of verkocht. In situaties waarin uw informatie heeft bijgedragen aan een uitvinding of product waarvan cerascreen of een van haar onderzoekspartners heeft geprofiteerd, ontvangt u geen financiële voordelen.
 • De gegevens worden anoniem voor onbepaalde tijd opgeslagen, d.w.z. uw gegevens zijn niet meer naar u te herleiden.

Hoe wordt mijn privacy beschermd?

cerascreen gebruikt een aantal fysieke, technische en administratieve maatregelen om uw informatie te beschermen. We evalueren en verbeteren regelmatig onze privacy- en beveiligingspraktijken om de veiligheid van uw informatie te waarborgen. Deze praktijken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 • cerascreen-onderzoeksanalyses worden uitgevoerd met informatie waarin uw identificerende registratiegegevens (naam, adres, e-mailadres, gebruikers-ID, wachtwoord of creditcard) zijn verwijderd, d.w.z. gepseudonimiseerd. Uw contactgegevens kunnen worden gebruikt om met u te communiceren, maar worden niet geanalyseerd in combinatie met uw biologische, epigenetische, genetische en zelfgerapporteerde informatie.
 • Wanneer we onderzoeksresultaten publiceren of resultaten delen met werknemers, publiceren of delen we alleen samenvattende informatie die een specifieke persoon niet identificeert.
 • Alle medewerkers van cerascreen zijn getraind in het omgaan met onderzoeksdeelnemers en cerascreen-onderzoekers krijgen aanvullende training over hoe ze verantwoord onderzoek kunnen doen.
 • De onderzoeksgegevens worden beheerd op servers die worden beheerd door cerascreen. De fysieke levering en werking wordt uitgevoerd door geautoriseerde partners met wie cerascreen GmbH contracten heeft gesloten voor de verwerking van ordergegevens op basis van de geldige rechtsgrondslag.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

 • Buiten cerascreen:
  • We kunnen samenvattingen delen van onderzoeksresultaten die een specifiek individu niet identificeren met gekwalificeerd onderzoekspersoneel en in wetenschappelijke publicaties. Uw toestemming is ook van toepassing als we samenwerken met wisselende partners en of publiceren in wetenschappelijke tijdschriften.
  • We kunnen informatie bekendmaken aan onze Ethics Review Board (ook bekend als de Institutional Review Board of "IRB") en andere autoriteiten om onze naleving te handhaven of zoals anderszins vereist door de wet.
 • Binnen cerascreen:
  • cerascreen-onderzoekers die analyses uitvoeren, hebben toegang tot gepseudonimiseerde genetische en zelfgerapporteerde informatie, maar niet tot uw identificerende registratie-informatie.
  • Meer informatie over het andere gebruik van persoonsgegevens door cerascreen vindt u in ons privacybeleid.

Wat zijn de voordelen en risico's van deelname aan cerascreen Research?

Voordelen:

 • U ontvangt geen directe voordelen door deel te nemen aan cerascreen Research. We geven u bijvoorbeeld geen individuele resultaten over uw biologie of gezondheidsrisico's die we leren van cerascreen-onderzoek. U kunt echter indirecte voordelen krijgen:
  • Op een bepaald moment in de toekomst kunnen u of anderen indirect profiteren van ontdekkingen van cerascreen Research, bijvoorbeeld die welke het product- of dienstenaanbod van cerascreen verbeteren of bijdragen aan manieren om ziekten te voorkomen en te behandelen.
  • Door deel te nemen aan enquêtes, kunt u meer te weten komen over de stand van het onderzoek naar een gezondheidsonderwerp dat mogelijk relevant voor u is. Wij kunnen u via e-mail of op onze homepage informeren over de verzamelde resultaten van het onderzoek.

Risico 's:

 • Ongemak: Sommige enquêtes of gegevensvergelijkingen kunnen u een ongemakkelijk gevoel geven.
 • Privacy: Hoewel cerascreen strikte beleidsregels en praktijken heeft om het risico op een inbreuk te minimaliseren, is er een zeer laag risico dat een inbreuk op uw persoonlijke gegevens kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld:
  • In het geval van een overtreding kan uw biologische (met name genetische) informatie en/of zelfgerapporteerde informatie buiten het cerascreen worden bekendgemaakt. In sommige gevallen kan een inbreuk ook informatie onthullen over familieleden die een deel van uw DNA delen.
  • Er is een kleine kans dat een persoon opnieuw kan worden geïdentificeerd op basis van samenvattende informatie, waaronder gepubliceerd onderzoek. Theoretisch zou een slechte acteur die uw genetische gegevens heeft gekregen, uw gegevens kunnen vergelijken met de samenvattende onderzoeksresultaten en ontdekken dat u hebt deelgenomen aan een bepaald onderzoek en mogelijk dingen over u te weten komen die betrekking hebben op het onderzoek.
 • Er kunnen extra, op dit moment onvoorzienbare participatierisico's zijn.

Kan ik van gedachten veranderen?

 • Uw deelname aan de cerascreen Research studie is vrijwillig, dus u kunt beslissen om niet deel te nemen. Als u van gedachten verandert over deelname, kunt u uw toestemmingsselectie op elk gewenst moment wijzigen in uw accountinstellingen. Als u uw toestemming intrekt, voorkomt cerascreen dat uw biologische en zelfgerapporteerde informatie wordt gebruikt in nieuw cerascreen-onderzoek, dat na 30 dagen na ontvangst van uw verzoek wordt geïnitieerd door uw accountinstellingen.
 • U zult geen nadelen ondervinden van de beslissing om geen toestemming te geven of om u terug te trekken uit cerascreen Research. U verliest geen voordelen die u als cerascreen-klant ontvangt, inclusief toegang tot uw biologische informatie en ons dienstenaanbod.
 • U kunt uw deelname ook beëindigen door uw cerascreen-account te sluiten. Verzoeken tot sluiting van accounts kunnen rechtstreeks in uw accountinstellingen worden ingediend.
 • Als u ervoor kiest om niet in te stemmen met cerascreen-onderzoek, kan uw biologische en zelfgerapporteerde informatie nog steeds worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verbeteren van cerascreen-producten en -diensten zoals beschreven in ons Privacybeleid.
 • Uw deelname aan cerascreen Research kan zonder uw toestemming worden beëindigd in geval van eigendomsoverdracht door cerascreen

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?

Als u algemene vragen en hulp nodig heeft met cerascreen-producten of -diensten, neem dan contact op met: customerservice@cerascreen.de
Als u vragen en hulp nodig hebt bij gegevensbescherming, neem dan contact op met: cerascreen@dsbok.de